เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เงื่อนไขสัญญาเช่าโปรดอ่านให้ละเอียดเพื่อประโยชน์ของผู้เช่า

1. ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ (สากล หรือ ประเทศไทย)
2. ผู้เช่าจะต้องเช่ารถเพื่อการทัศนาจรเท่านั้น และต้องไม่นำรถไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
3. ผู้เช่ารถจะต้องวางมัดจำค่าเสียหาย 10,000 - 20,000 บาทในการเช่ารถ
4. ถ้ารถที่เช่าเกิดความเสียหายหรือชำรุดห้ามนำรถไปให้ผู้อื่นซ่อมโดยเด็ดขาดให้แจ้งผู้เช่าทันทีเพื่อจะได้ส่งช่างไปบริการท่าน
5. ในระหว่างที่เช่า ผู้เช่าจะต้องสงวนรถและบำรุงรักษารถเสมอกับวิญญูชนจะพึงสงวนและบำรุงรักษาเหมือน ทรัพย์สินของตัวเอง
6. ผู้เช่ารถจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือความบุบสลาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่า ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้เช่า หรือไม่ก็ตาม หรือของบุคคลอื่น
7. หากรถที่เช่าเกิดความเสียหาย หรือบุบสลาย หรือเกิดอุบัติเหตุ แล้วจะต้องจอดซ่อม ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้แก่ผู้ให้เช่าใน อัตราวันละ 80% ของอัตราค่าเช่า จนกว่ารถที่เช่าจะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย
8. หากผู้เช่านำรถส่งคืนก่อนจะถึงกำหนด ทางผู้ให้เช่าขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าเช่าให้ผู้เช่า
9. ในการเช่ารถครั้งนี้ ผู้เช่ายินยอมให้ ผู้ให้เช่า ถือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นๆ ไว้ที่ผู้ให้เช่า
10. ถ้ารถที่ผู้เช่าไปเกิดสูญหาย ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเต็มราคาของราคารถที่เช่า พร้อมค่าติดตาม ค่าทนายและค่าเสียเวลา ให้กับผู้ให้เช่าทันที

Lease terms, please read carefully for the benefit of tenants

1. Lessee shall have the license (international or Thailand).
2. Tenant must rent a car for sightseeing only. And must not bring a car to use in illicit
3. The rental deposit will be 10,000 to 20,000 baht in compensation for rental cars.
4. If the rental vehicle damage or vehicle damage may not be to others is strictly prohibited to repair immediately to inform The lessee will have to send technicians to serve you.
5. During the lease. Tenant must reserve the car and maintenance on a par with ordinary prudence should be reserved and maintained as Own property.
6. The rental will be responsible for the damage. Or damage. Or accident occurs to the leased property. Whether it is the fault of the lessee or not, or someone else's.
7. If the rental vehicle damage or damage or accidents. Parking will be repaired. Tenant must pay a waste of time to the rental rate per day, 80% of the rental fee. Rental car until it is completed successfully.
8. If the lessee returns the vehicle before it is due. The lessor reserves the right to return the rent to tenants.
9. In this time of hire. Lessee agrees that Lessor passports. Or identification card. Or other evidence. To the lessor.
10. If the car is lost, the lessee to lessee shall be responsible for damages the full price of the car rental. With the following attorneys’ fees and time consuming. To the lessor.